Afilia’t

Art. 2. Com fer-se militant del Partit

  • L’edat mínima per ser militant del Partit és de 18 anys.
  • Qui vulgui militar al Partit ho ha de fer normalment a través de l’Agrupació que correspongui al seu lloc de residència o, si existeix, en l’àmbit temàtic de la seva activitat o interès, mitjançant la presentació d’una sol·licitud, en model oficial, per escrit i la fotocòpia del seu DNI o document equivalent.
  • Les propostes d’alta o de trasllat seran aprovades o denegades obligatòriament en la següent reunió de la Comissió Executiva d’Agrupació. Aquesta podrà reclamar que la sol·licitud d’alta estigui avalada per dos militants. En el termini de dues setmanes donarà trasllat de la decisió a la Comissió Executiva de Federació qui, en el mateix termini la traslladarà a la Comissió Executiva del Partit. Aquesta formalitzarà l’alta o el trasllat i en un termini màxim d’un mes enviarà el carnet per correu. A la primera Assemblea ordinària, la Comissió Executiva d’Agrupació presentarà l’informe d’altes i baixes del període. En el cas de les sol·licituds d’alta efectuades per Internet, i havent transcorregut un mes sense notificació contrària des de que la Federació l’hagi notificat a l’Agrupació corresponent, es traslladarà l’alta a la Comissió Executiva del Partit.
  • Aquest procediment d’inscripció tindrà les excepcions i particularitats següents:
  • a) En cas que no existeixi una Agrupació al municipi de residència de la persona sol·licitant, aquesta haurà de militar a l’Agrupació que acordi la Federació del seu àmbit, procurant que sigui la més propera i d’acord amb el o la sol·licitant.
  • b) En casos excepcionals, i sempre que es justifiqui plenament que duu a terme una acció política, social o laboral en l’àmbit d’una Agrupació diferent a la del seu lloc de residència, el o la sol·licitant podrà demanar la seva admissió en aquesta Agrupació territorial o temàtica. En aquest cas, la Comissió Executiva de la Federació corresponent podrà decidir, després de consultar-ho amb les Agrupacions afectades, si la situació d’excepcionalitat és justificada.

-Pots descarregar-te els documents per sol·licitar l’Alta, la Modificació de les teves dades o el trasllat d’agrupació als enllaços i al document en pdf que trobaràs al final. Un cop imprès i omplerta la informació requerida, la pots fer arribar a l’agrupació del PSC que pertoqui.

-Si tens dubtes pots consultar quina és la teva agrupació escrivint el codi postal al nostre buscador o a través del llistat d’agrupacions.

-En aquest enllaç tindràs accés a les diferents comissions sectorials del partit.

-També pots consultar els valors, estatuts i codi ètic, la Declaració de principis i el nostre apartat de trajectòria, amb la història, els congressos i les eleccions.

Finalment en aquest espai trobaràs informació sobre formació que et pot ser d’utilitat.

Si tens cap més dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del correu info@psc.cat o bé al telèfon 93 495 54 00.

Formulari d’afiliació »

Formulari de trasllat d’afiliació »